POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka je voditelj obrade osobnih podataka fizičkih osoba, kandidata, koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. osobne podatke kandidata obrađuje u skladu s Uredbom  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18.).

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. osobne podatke kandidata obrađuje u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta objavljenog natječaja za radno mjesto. Pravna osnova obrade podataka za prethodno navedenu svrhu je poduzimanje radnji u cilju sklapanja ugovora o radu. Kako je u ovom slučaju obrada podataka uvjet koji je nužan za sklapanje ugovora, samim podnošenjem zamolbe na natječaj smatra se da je kandidat pristao na obradu njegovih osobnih podataka.

Kako bi se ostvarila definirana svrha obrade, obrada osobnih podataka kandidata može obuhvatiti sljedeće podatke: podatke o  imenu i prezimenu, kontakt podatke (broj telefona, e mail adresa), osobne identifikacijske brojeve, mjesto stanovanja, podatke o izobrazbi, radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju, poslovna očekivanja i interese.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. osobne podatke fizičkih osoba prikupljenih u svrhu zasnivanja radnog odnosa ne otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima). Iznimno,   osobne podatke može otkriti državnim tijelima, primjerice nadležnom inspekcijskom tijelu, kada je na to obvezan zakonom odnosno kada je to dužan učiniti u skladu sa svojim pravnim obvezama ili u cilju prava javnosti općenito.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Vaše podatke ne prenosi u treće zemlje, ne koristi za izradu profila te ne koristi za automatizirano donošenje odluka.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu zasnivanja radnog odnosa biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko će biti potrebno radi svrhe obrade koja je određena vremenom trajanja procesa zapošljavanja za radno mjesto za koje se kandidat javlja.

Svaki kandidat koji sudjeluje u natječajnom postupku ima pravo biti informiran o svrsi i načinu obrade njegovih osobnih podataka, pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na prigovor, pravo na prenosivost te pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka sukladno propisima Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju kada se obrada temelji na posebnoj privoli kandidata, isti ima pravo u svakom trenutku danu privolu povući s time da povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je izvršena prije povlačenja privole. Također, svaki kandidat uvijek može podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka vezano uz postupak obrade svojih osobnih podataka od strane društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Ostvarivanje svih prethodno navedenih prava kandidati mogu ostvariti pisanim putem na  adresi POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Milutina Barača 19, 51000 Rijeka, telefonom na broj  051/564-534 ili osobno svojim dolaskom u poslovne prostorije POSLOVNIH SUSTAVA d.o.o.