Radno mjesto:

Referent za kadrovsku administraciju/ neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca

  • Opis poslova: Izrada rješenja i drugih akata iz radnopravnih odnosa
  • Mjesto rada: Rijeka
  • Uvjeti: SSS, društveni smjer, jedna godina radnog iskustva
  • Natječaj vrijedi od 4.10.2018.g. do 12.10.2018.g.
  • Zamolba sa popratnom dokumentacijom dostavlja se na adresu Milutina Barača 19, 51000 Rijeka.
  • Uz zamolbu potrebno je dostaviti: životopis, uvjerenje o nekažnjavanju, ERPS – potvrda o radnom stažu, preslika svjedodžbe i domovnice.
  • Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
  • Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.