1. STRUČNI SURADNIK/CA ZA POSLOVE LIKVIDATURE (2)  po programu Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa; VSS ekonomski smjer; potrebno dostaviti potvrdu HZZ o nezaposlenosti (nezaposlena osoba koja nema više od 12 mjeseci iskustva u poslu za koji se osposobljava), zamolbu, životopis, ERPS, presliku diplome, domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju.Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.- od 9. do 24.  rujna 2019. godine na adresu Milutina Barača 19