Nabava

Poslovni sustavi d.o.o., temeljem ugovora o pružanju poslovnih usluga, obavljaju pomoćne aktivnosti nabave koje obuhvaćaju pružanje podrške aktivnostima nabave u obliku pružanja savjeta o pripremi ili provođenju postupaka javne nabave te pripremu i upravljanje postupcima javne nabave u ime i za račun naručitelja KD Autotrolej d.o.o., KD Čistoća d.o.o., RIJEKA plus d.o.o., Energo d.o.o. i KD Kozala d.o.o..

Javna nabava

Javna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge veća od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove veća od 66.360,00 eura bez PDV-a.

Javna nabava provodi se sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i podzakonskim aktima. Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, mogu se provesti različiti postupci javne nabave koji su definirani Zakonom o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge manja od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove manja od 66.360,00 eura bez PDV-a.

Jednostavna nabava provodi se sukladno općem aktu kojim su utvrđena pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave. Opći akt i sve njegove promjene objavljuju se na internetskim stranicama.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Javne nabave

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
19.03.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Energo (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
06.03.2024. u 09:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
06.03.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
01.03.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
29.02.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
05.03.2024. u 10:00 sati

Jednostavne nabave

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA PREVENTIVNE MJERE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
28.02.2024. u 09:00 sati


Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
  • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika