Nabava

Poslovni sustavi d.o.o., temeljem ugovora o pružanju poslovnih usluga, obavljaju pomoćne aktivnosti nabave koje obuhvaćaju pružanje podrške aktivnostima nabave u obliku pružanja savjeta o pripremi ili provođenju postupaka javne nabave te pripremu i upravljanje postupcima javne nabave u ime i za račun naručitelja KD Autotrolej d.o.o., KD Čistoća d.o.o., RIJEKA plus d.o.o., Energo d.o.o. i KD Kozala d.o.o..

Javna nabava

Javna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge veća od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove veća od 66.360,00 eura bez PDV-a.

Javna nabava provodi se sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i podzakonskim aktima. Ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave, mogu se provesti različiti postupci javne nabave koji su definirani Zakonom o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava provodi se za postupke nabave čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge manja od 26.540,00 eura bez PDV-a, a za radove manja od 66.360,00 eura bez PDV-a.

Jednostavna nabava provodi se sukladno općem aktu kojim su utvrđena pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave. Opći akt i sve njegove promjene objavljuju se na internetskim stranicama.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Javne nabave

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
28.06.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Čistoća (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
25.06.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
Energo (JN)

Kategorija
Javna nabava

Rok za dostavu ponude
04.07.2024. u 10:00 sati

Jednostavne nabave

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

ZAMJENA VRATA LAKIRNICE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
26.06.2024. u 10:00 sati


Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.