Komunalna naknada

Naknada i obračun

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi Grada Rijeke, a nastaje od trenutka uručenja odnosno konačnosti rješenja o utvrđenju obveze i visine komunalne naknade u kojem su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrdi Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97). Iznos po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • Vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kn/m2,
 • koeficijenta zone,
 • koeficijenta namjene.

Godišnji iznos komunalne naknade po zonama

 • zona I – 15,24 kn/m2  ( 2,02 €)
 • zona II – 6,25 kn/m2  ( 0,83 €)
 • zona III – 5,49 kn/m2  ( 0,73 €)
 • zona IV – 4,88 kn/m2  ( 0,65 €)
 • zona V – 4,11 kn/m2  ( 0,55 €) 
 • zona VI – 3,35 kn/m2  ( 0,44 €) 

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450
*Visina komunalne naknade utvrđena je Odlukom o komunalnoj naknadi (SN PGŽ br. 30/01, 17/06, 06/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12, 51/13, 3/19.)

Dodatne informacije

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 • Odvodnja atmosferskih voda,
 • održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje groblja i krematorija,
 • javna rasvjeta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je sukladno čl.22., st.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti nadležnom tijelu odnosno Pododsjeku za gospodarenje i naplatu pri Odsjeku za zajedničku komunalnu djelatnost, Titov trg 3.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

 • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
 • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Kako mogu promijeniti adresu za dostavu računa troškova stanovanja ili dostavu računa elektroničkom poštom?


Zahtjev za promjenu adrese slanja računa ili dostavu računa elektroničkom poštom možete dostaviti  na e-adresu info@poslovni-sustavi.hr. Zahtjev možete preuzeti ovdje >

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.