Komunalna naknada

Naknada i obračun

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi Grada Rijeke, a nastaje od trenutka uručenja odnosno konačnosti rješenja o utvrđenju obveze i visine komunalne naknade u kojem su navedeni svi elementi potrebni za podmirivanje te obveze.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta.

Komunalna naknada se obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrdi Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97). Iznos po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • Vrijednosti obračunske jedinice – boda, određene u kn/m2,
 • koeficijenta zone,
 • koeficijenta namjene.

Godišnji iznos komunalne naknade po zonama

 • zona I – 15,24 kn/m2  ( 2,02 €)
 • zona II – 6,25 kn/m2  ( 0,83 €)
 • zona III – 5,49 kn/m2  ( 0,73 €)
 • zona IV – 4,88 kn/m2  ( 0,65 €)
 • zona V – 4,11 kn/m2  ( 0,55 €) 
 • zona VI – 3,35 kn/m2  ( 0,44 €) 

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450
*Visina komunalne naknade utvrđena je Odlukom o komunalnoj naknadi (SN PGŽ br. 30/01, 17/06, 06/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11, 54/12, 51/13, 3/19.)

Dodatne informacije

Sredstva prikupljena od komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

 • Odvodnja atmosferskih voda,
 • održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje groblja i krematorija,
 • javna rasvjeta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je sukladno čl.22., st.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti nadležnom tijelu odnosno Pododsjeku za gospodarenje i naplatu pri Odsjeku za zajedničku komunalnu djelatnost, Titov trg 3.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

 • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
 • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?


Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to: