Plin

Usluga i obračun

Uslugu opskrbe plinom pod kojim se podrazumijeva prirodni i miješani plin koji se dovodi graskom plinskom mrežom, pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o. i to za područje grada Rijeke, Viškovo, Kostrena, Kraljevica, Čavle.

Korisnik plina je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na distribucijsku mrežu i koristi plin temeljem prethodno sklopljenog ugovora.

Količina isporučenog plina utvrđuje se očitanjem plinomjera korisnika.

Mjesečno očitavanje plinomjera obavljaju zaposlenici Poslovnih sustava d.o.o.. Ukoliko je korisnik u vrijeme obilaska odsutan može dostaviti stanje plinomjera na jedan od slijedećih načina:

Iznos

PRIRODNI PLIN

Sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10 i 128/11) od 01. siječnja 2012. godine obračun isporučenog plina iskazuje se za isporučenu energiju plina izraženu u kunama za kWh umjesto dosadašnjeg obračuna za isporučeni volumen plina u kunama za m3. Pretvorbeni faktor za izračun cijene plina dostavlja ENERGO d.o.o.

Temeljem Odluke Vlade RH od 01. svibnja 2012. godine uvedena je fiksna naknada za distribuciju plina odnosno fiksna mjesečna naknada koju su obvezni plaćati svi korisnici neovisno o potrošnji plina.

Od 1. travnja 2021., tržište plina je liberalizirano te u ovom segmentu vladaju puni tržišni odnosi. Za korisnike plina iz kategorije kućanstva na području Rijeke i okolice novi opskrbljivač u obvezi javne usluge isporuke prirodnog plina postaje Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., osim ako kupac ne sklopi novi tržišni ugovor s nekim od drugih opskrbljivača na tržištu. Više…

Dodatne informacije i kontakti

Opskrbljivač plinom (ENERGO d.o.o.) odgovoran je za pravovremeno kontroliranje, umjeravanje i zamjenu plinomjera, a korisnik plina za održavanje plinskih aparata.

Korisnik plina je u obvezi osigurati da plinomjer bude pristupačan za očitavanje ili zamjenu te da postavljene plombe ostanu neoštećene.

Ukoliko korisnik plina primijeti da je plinomjer neispravan o tome treba odmah izvijestiti ENERGO d.o.o.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.