Vodne usluge

Usluga i obračun

Vodne usluge sastoje se od usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a isporučitelj vodnih usluga na području grada Rijeke je komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o..

Količinu isporučenih vodnih usluga utvrđuje isporučitelj vodnih usluga očitanjem isporučene vode na glavnom vodomjeru zgrade, a koja se izražava u metrima kubnim (1 m3 = 1000 l).

U stambenim zgradama kod kojih potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje (glavni vodomjer) odluku o načinu raspodjele utrošene vode donose sami potrošači odnosno suvlasnici stambene zgrade. Sukladno čl. 98.-104. Općih uvjeta isporuke vodnih usluga (KD ViK) količina isporučenih vodnih usluga može se rasporediti:

  • prema broju članova domaćinstva,
  • prema površini stana,
  • prema očitanom stanju na vlastitom tzv. individualnom vodomjeru ili
  • kombinacijom prethodno navedenih načina.

Odluku o načinu rasporeda potrošači odnosno suvlasnici dostavljaju Poslovnim sustavima d.o.o. putem svog ovlaštenog predstavnika zgrade koji predstavlja iste prema trećim osobama.

Temeljem očitanja glavnih vodomjera i podataka o rasporedu utrošene vode, dostavljenih od ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada, Poslovni sustavi d.o.o. vrše obračun i ispostavljaju obračunati utrošak putem računa troškova stanovanja.

Iznos vodnih usluga

Osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga.

Varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno temeljem količine isporučenih vodnih usluga očitane na glavnom vodomjeru.

Dodatne informacije

Količina utrošenih vodnih usluga dostavljena od strane ovlaštenog predstavnika zgrade mora biti ista kao i količina očitana na glavnom vodomjeru zgrade. Ukoliko postoji razlika ista se raspodjeljuje se na sve stanare srazmjerno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Utvrđena razlika vrlo često je rezultat:

  • propuštanja vodovodnih instalacija od glavnog vodomjera do potrošača,
  • netočno prijavljenih utrošaka po individualnim vodomjerima,
  • netočno prijavljenog broja članova domaćinstva,
  • neispravnih instalacija u stanovima (vodokotlići, slavine i sl.),
  • neispravnih individualnih vodomjera,
  • vremenske razlike kod očitanja glavnog vodomjera i očitanja individualnih vodomjera od strane korisnika.

Za sve navedene slučajeve potrebno je kontaktirati ovlaštenog predstavnika zgrade kako bi se poduzele odgovarajuće radnje za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Na koji način se može ostvariti subvencija troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga?


Za ostvarivanje prava na subvenciju troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga obratiti se Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u šalter sali na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati. Više informacija potražite na Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenja kvalitete života.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.