Potrošna topla voda

Usluga i obračun

Isporuku toplinske energije za pripremu potrošne tople vode (PTV), pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o.

Korisnik usluge je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na toplinski sustav i koristi potrošnu toplu vodu.

Isporučena toplinska energija za PTV očitava se na glavnom mjerilu toplinske energije (kalorimetru). Količina vode isporučena za PTV očitava se na glavnom vodomjeru za PTV. Budući je jednica za obračun toplinske energije za pripremu PTV kWh, očitana količina vode u m3 množi se koeficijentom specifične potrošnje, koji se izračunava posebno za svaku zgradu i na taj način dobije se ukupna količina toplinske energije za pripremu PTV u kWh.

U stambenim zgradama gdje potrošnju više pojedinačnih potrošača mjeri zajednički uređaj za mjerenje potrošnje (glavno mjerilo) odluku o načinu raspodjele PTV donose sami potrošači odnosno suvlasnici stambene zgrade. Sukladno čl. 21-22 Odluke o opskrbi toplinskom energijom (SN PGŽ br. 32/04)

PTV se može rasporediti:

  • Prema broju članova domaćinstva – po članu 3m3,
  • prema očitanom stanju na vlastitom tzv. individualnom vodomjeru.

Prema očitanjima glavnih vodomjera i podacima dostavljenim od strane ovlaštenih predstavnika suvlasnika, Poslovni sustavi d.o.o. ispostavljaju obračunati utrošak putem računa troškova stanovanja i to energiju za pripremu PTV, kao i vodu utrošenu za pripremu iste u m3, a koja se plaća isporučitelju vodnih usluga (KD ViK).

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?


Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to:

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.