Grijanje

Usluga i obračun

Uslugu isporuke toplinskom energijom pod kojom se podrazumijeva energija za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora i pripremu potrošne tople vode, pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o.

Korisnik toplinske energije je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na toplifikacijski sustav i koristi toplinsku energiju na temelju prethodno sklopljenog ugovora.

Obračun isporučene toplinske energije vrši se temeljem očitanja mjerila toplinske energije (kalorimetra), a ukupni troškovi isporučene toplinske energije sastoje se od:

  • stalnog troška (snaga) odnosno troškova priključne snage (Te2) – fiksna mjesečna naknada,
  • promjenljivog troška (energija) odnosno troškova isporučene energije (Te1) – prema tarifnim grupama (kućanstva Tg4 i tarifnim modelima (TM9 i TM10).

Obračun i raspodjela troškova za isporučenu toplinsku energiju vrši se temeljem Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN br. 99/1427/15124/15), a prema podacima o isporučenoj toplinskoj energiji dostavljenim od ENERGO d.o.o.

Sukladno navedenom Pravilniku, za stambene zgrade s ugrađenim uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici), obračun i raspodjelu obavljaju pravne ili fizičke osobe (razdjeljivači) kojima su suvlasnici povjerili obavljanje tih poslova. Podatke o obračunatim troškovima isporučene toplinske energije razdjeljivači dostavljaju Poslovnim sustavima d.o.o. koji u ime ENERGO d.o.o. ispostavlja račune.

Dodatne informacije

Suvlasnici stambene zgrade koja je priključena na toplifikacijski sustav odgovorni su za ispravnost i funkcionalnost primopredajne toplinske stanice, uređaja i cjevovoda internih toplinskih instalacija u zgradama.

Korisnik toplinske energije odgovoran je za ispravnost i funkcionalnost radijatora s pripadajućim zapornim elementima.

Ogrijevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje i traje ovisno o temperaturnim prilikama od najranije 15. rujna tekuće godine do najkasnije 15. svibnja naredne godine.

Prosječna temperatura zagrijanog prostora tijekom ogrjevne sezone u dnevnom režimu od 6 do 22 sata u prostorijama korisnika mora iznositi od 20± 1°C,dok temperatura za grijanje u noćnom režimu od 22 do 6 sati u prosjeku mora iznositi 15± 1°C.

Dodatne informacije kao i prigovore na površinu za obračun stalnog (Te2) ili obračun promjenjivog (Te1) troška za toplinsku energiju upućuje se pravnoj/fizičkoj osobi tj. vašem razdjeljivaču kojem je zgrada povjerila posao očitanja i raspodjele troškova toplinske energije.

Razdjeljivači


Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika