Opskrba elekričnom energijom za 2022. godinu


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 10:00 sati