Naručitelj, RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka planira pokrenuti postupak javne nabave za PRODAJNI KIOSCI, STOLOVI I NOSIVA POSTOLJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRŽNICE NA MALO. 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj dana 2. kolovoza 2017. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.

Dostava primjedbi i prijedloga

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.poslovni-sustavi.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr.

Izvješće

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.poslovni-sustavi.hr.


Naručitelj: RIJEKA plus d.o.o.

Rok za dostavu komentara: 07.08.2017.

Adresa e-pošte za dostavu prijedloga i primjedbi: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr